Rozwój technologii związanych z monitoringiem sieci wodno-kanalizacyjnych daje coraz to nowe możliwości i rozwiązania, które pozwalają na efektywne zarządzanie obiektami. Systemy monitoringu umożliwiają bowiem ciągłą kontrolę parametrów pracy urządzeń, a odpowiednio dobrane instalacje alarmowe gwarantują większe bezpieczeństwo i ekonomiczną pracę m.in. separatorów substancji ropopochodnych oraz tłuszczu.

 

Gdzie stosujemy separatory?

Separatory to urządzenia, których zadaniem jest zatrzymywanie wszelkich cząsteczek tłuszczu pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz substancji ropopochodnych. Oczyszczają ścieki pochodzące m.in. z restauracji, barów szybkiej obsługi, hoteli, ubojni, a także z rzeźni.

Stosowane są również na stacjach paliw, w warsztatach i myjniach samochodowych, na parkingach, drogach, stacjach przeładunkowych, hurtowniach paliw, lotniskach, garażach podziemnych, portach, zakładach przerobu ropy naftowej itd.

 

Jak działają systemy alarmowe?

Systemy alarmowe stanowią natomiast niezwykle ważne elementy systemów monitoringu całych sieci wodno-kanalizacyjnych. Gwarantują bowiem efektywne i niezawodne działanie wspomnianych separatorów oraz osadników. Działają dzięki sygnalizatorom, które przy użyciu czujników umożliwiają ciągłą kontrolę stanu wybranych parametrów urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

 

Jakie zagrożenia wykrywa alarm w separatorze?

W przypadku wystąpienia stanów alarmowych operator powiadamiany jest dźwiękowo, a na ekranie komputera czy telefonu wyświetlany jest opis zdarzenia. Cały system zapewnia podgląd zdarzeń online wraz z wizualizacją statusu na panelu. Umożliwia to służbom technicznym bardzo szybką reakcję na wszelkie zdarzenia zachodzące choćby w obszarze separatorów.

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu, odpowiednie powiadomienie jest niezwłocznie przesyłane na komputery i telefony

 

System uruchamia odpowiedni alarm w momencie, gdy osiągnięty zostanie określony poziom substancji ropopochodnych, czy oleju. Dzięki temu użytkownik z wyprzedzeniem otrzymuje informację o konieczności opróżnienia separatora lub osadnika, eliminując tym samym ryzyko przepełnienia.

Alarmy do separatorów pozwalają wykluczyć ryzyko skażenia poprzez monitorowanie ilości tłuszczu lub kontrolowanie przekroczenia maksymalnej warstwy. Dzięki nim możliwe jest także wykrywanie nieszczelności zbiorników czy sygnalizowanie zablokowania wylotu separatora.

Operatorzy na stacjach dyspozytorskich – dzięki wglądowi do aktualnych parametrów obiektów oraz do historii zdarzeń na nich występujących – mogą ponadto odtworzyć ich pracę i szybko zlokalizować przyczynę powstania awarii.

 

Sygnalizatory EU-AL do separatorów

Instalacje EU-AL to elastyczne urządzenia dostarczane w komplecie z separatorami produkcji Ecol-Unicon. Mogą również współpracować z urządzeniami sieci kanalizacyjnej innych producentów.

Ich działanie oparte jest na mikroprocesorowych sygnalizatorach, które w zależności od zastosowanej konfiguracji służą do ciągłego monitoringu czujników poziomu oleju, osadu oraz przepełnienia.

Urządzenia zamieniają sygnał pochodzący z czujników ze strefy pomiaru na sygnał wizualny za pomocą diody LED znajdującej się na obudowie. Następnie uruchamiają sygnał akustyczny oraz odpowiednie przypisane do czujnika wyjścia bezpotencjałowe. Możemy tutaj także podłączyć zewnętrzny system alarmowy czy system typu BTS.

Istnieje również możliwość instalacji awaryjnego zasilania poprzez dodatkowe zasilanie akumulatorowe EU-UPS czy dodatkowego gniazda do zasilania alternatywnego, np. z systemu fotowoltaicznego.

 

Konfiguracje alarmów do separatorów

Instalacje alarmowe współpracują z czujnikiem typu EU-O zainstalowanym na określonej wysokości w zbiorniku, gdzie sygnalizator przekazuje sygnał alarmowy w momencie przekroczenia maksymalnej grubości warstwy oleju.

Dzięki czujnikowi typu EU-L zainstalowanemu ponad normalnym poziomem cieczy, możliwe jest natomiast przekazywanie sygnału alarmowego w momencie przepełnienia. Czujnik zainstalowany ponad normalnym poziomem osadu w osadniku przekazuje sygnał alarmowy w momencie przepełnienia powyżej maksymalnej grubości warstwy osadu.

Pamiętajmy, że alarm do separatora powinien być zainstalowany poza strefą zagrożoną wybuchem. Montaż wykonywany jest za pomocą kołków rozporowych z wkrętami. W przypadku instalacji na zewnątrz budynku w miejscach o możliwym bezpośrednim działaniu słońca i deszczu lub w strefie o dużej wilgotności stosowana jest dodatkowa hermetyczna obudowa.

Pełną ofertę alarmów do separatorów znajdziecie naturalnie w Ecol-Shop!