Gospodarka cyfrowa jest już faktem. Co więcej, Komisja Europejska ogłosiła najbliższe 10 lat Cyfrową Dekadą Europy[1]. Procesy cyfryzacji dotyczą już nie tylko wybranych przedsiębiorstw czy gałęzi gospodarki, ale nabierają charakteru powszechnego i globalnego. W obliczu zmian klimatu to także ogromna szansa dla przedsiębiorstw związanych z gospodarką wodną.

  • Systemy zarządzania wodą opadową
  • Innowacje w branży wodno-kanalizacyjnej – BUMERANG SMART
  • BUMERANG SMART w Rzeszowie – wdrożenie i wymierne korzyści
  • Platforma WATERFOLDER – nowoczesne narzędzie doboru zbiornika retencyjnego 

 

9 marca 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła wizję i kierunek transformacji cyfrowej w Europie do 2030 r. Jej zdaniem przeprowadzenie udanej transformacji ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przejścia na neutralną dla klimatu, odporną gospodarkę o obiegu zamkniętym[2]

 

Systemy zarządzania wodą opadową

Monitoring oraz zdalne sterowanie to dzisiaj nieodłączne elementy nowoczesnych systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, które przekładają się m.in. na większe bezpieczeństwo w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Wraz z rozwojem oraz rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnych, rośnie też potrzeba nowoczesnych rozwiązań w zakresie monitorowania pracy poszczególnych obiektów, które mogą być od siebie oddalone nawet o wiele kilometrów.

W zależności od konkretnych potrzeb są to niezależne systemy sterujące i monitorujące, jak też konfiguracje zintegrowane z dotychczas istniejącymi rozwiązaniami. Celem jednych i drugich jest poprawa jakości eksploatacji całej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz poszczególnych jej urządzeń, a w efekcie lepsze zarządzanie retencją i wykorzystanie wody opadowej.

Dzięki automatyzacji procesów technologicznych, możliwy jest dostęp do aktualnych danych związanych z pracą sieci oraz sprawniejsza reakcja na wszelkie zdarzenia niepożądane i sytuacje awaryjne. Pozwala to uniknąć przykrych konsekwencji, zarówno prawnych jak i finansowych. Zebrane dane stanowią wsparcie w bieżącej eksploatacji urządzeń, ale są także wykorzystywane w długoterminowych planach rozwoju.

Jak działa inteligentny system monitoringu i zarządzania systemu wodno-kanalizacyjnego? Na poszczególnych obiektach instalowane są urządzenia pomiarowe w postaci sond, czujników czy przepływomierzy oraz zdalnie sterowane urządzenia wykonawcze, takie jak pompownie, zasuwy lub zastawki. System monitoringu za pośrednictwem transmisji radiowej lub przewodowej przesyła aktualne dane do chmurowej stacji monitoringu wyposażonej między innymi w oprogramowanie do wizualizacji procesów. Dane są zbierane i analizowane, a w razie wystąpienia zdarzeń niepożądanych, system generuje odpowiednie alarmy oraz umożliwia automatyczne wykonanie sterowań na zdalnych obiektach.

 

Innowacje w branży wodno-kanalizacyjnej – system BUMERANG SMART

BUMERANG SMART to, inteligentny system zarządzania, sterowania i monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnej. Może być integralnym elementem zbiorników retencyjnych HYDROZONE, ale również może współpracować z innymi obiektami sieci kanalizacji, deszczowej oraz sanitarnej.

System minimalizuje konieczność lokalnej kontroli obiektów oraz umożliwia dokładne planownie terminów serwisowania. Pozwala także skrócić czas reakcji służb technicznych w przypadku wystąpienia awarii, co przekłada się na wysoki poziom bezpieczeństwa ekologicznego.

Dane z systemu są udostępniane użytkownikowi z poziomu przeglądarki internetowej. Dodatkowo system pobiera dane z serwisów pogodowych oraz lokalnych deszczomierzy, co umożliwia skuteczniejsze zarządzanie deszczówką. Pozwala też na gromadzenie rzeczywistych danych pomiarowych do wykonania lub optymalizacji modelu hydrodynamicznego dla systemu kanalizacji deszczowej.

 

BUMERANG SMART w Rzeszowie – wdrożenie i wymierne korzyści

Wdrożony pod koniec 2020 roku system BUMERANG SMART dla kanalizacji deszczowej w zlewni osiedla Budziwój w Rzeszowie pozwala na optymalizację pracy zbiorników retencyjnych oraz bardziej efektywne wykorzystanie zgromadzonej w zbiornikach wody opadowej. BUMERANG SMART w czasie rzeczywistym pobiera dane z serwisu pogodowego i w momencie prognozowanego intensywnego opadu automatycznie uruchamia proces gromadzenia wody opadowej w zbiornikach retencyjnych.

Kiedy zbiorniki osiągają maksymalny poziom, napełnianie zostaje zatrzymane, a zasuwa w kolektorze głównym otwiera się. W okresie bezdeszczowym zgromadzona w zbiornikach woda pobierana jest przez beczkowozy i wykorzystywana do podlewania zieleni oraz mycia ulic.

Jednocześnie system stale monitoruje jakość wody w zbiornikach. W przypadku informacji o nieprawidłowościach i pogorszeniu określonych parametrów, system uruchamia otwarcie zaworu zrzutowego i woda wraca do kolektora głównego.

Integracja BUMERANG SMART z lokalną stacją meteorologiczną umożliwia uruchomienie procesu gromadzenia wody w przypadku, gdy pomiar z deszczomierza odbiega od prognozowanego. Pozwala to jeszcze efektywniej wykorzystać potencjał wody opadowej!

Jeżeli w trakcie gromadzenia wody nastąpi zanieczyszczenie układu i warstwa oleju w separatorze części ropopochodnych przekroczy określoną normę, układ zatrzymuje działanie, a system wywołuje alarm o wykrytym zanieczyszczeniu i przerwaniu napełniania. To jednocześnie sygnał do podjęcia niezbędnych prac konserwacyjnych.

Platforma WATERFOLDER – nowoczesne narzędzie doboru zbiornika retencyjnego

WATERFOLDER stanowi pierwszą platformę, która dzięki wiedzy i doświadczeniu inżynierów, pozwala na optymalny dobór i szybkie uzyskanie wkładek projektowych dla urządzeń różnych producentów sektora wodno-kanalizacyjnego, a także oszacowanie kosztów ich eksploatacji. Większość narzędzi powstało przy współudziale samych producentów, dzięki czemu są one dopasowane do realiów rynku i odpowiadają na konkretne potrzeby projektantów.

Platforma jako źródło informacji o natężeniach deszczów miarodajnych w Polsce, wykorzystuje model opadowy PANDa. Jego podstawę stanowią aktualne dane opadowe z trzech dekad, zarejestrowane z użyciem 100 deszczomierzy spełniających niezbędne standardy pomiarowe.

Więcej informacji na temat platformy WATERFOLDER znajdziecie na stronie: www.waterfolder.com.

 

[1] https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade

[2] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pl/ip_21_983/IP_21_983_PL.pdf