Starzejąca się infrastruktura wodno-kanalizacyjna to poważny problem sektora wodnego w Polsce. Obiekty oraz urządzenia na skutek codziennej eksploatacji, ale także w wyniku oddziaływania niezależnych czynników mogą ulegać mniejszym lub większym usterkom lub awariom, z czasem spadać może również ich wydajność oraz efektywność. Aby temu przeciwdziałać, konieczne są systematyczne przeglądy oraz audyty technologiczne.

 

Istota audytu technologicznego urządzeń ochrony wód

Podstawowym celem audytu technologicznego urządzeń i obiektów ochrony wód jest optymalizacja ich działania, ale także przeciwdziałanie potencjalnym awariom i zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury wodociągowej.

Dobra znajomość stanu technicznego obiektów i urządzeń to podstawa przeprowadzenia skutecznej ich odnowy czy modernizacji, jak również sprawnego usuwania wszelkich usterek i awarii. Dzięki profesjonalnym, a przede wszystkim systematycznym przeglądom oraz obiektywnej ocenie instalacji, jesteśmy w stanie na bieżąco identyfikować problemy i przeciwdziałać ich negatywnym skutkom. Audyt technologiczny to zatem przede wszystkim rzetelna analiza stanu technicznego i potencjału całych systemów wodno-kanalizacyjnych oraz poszczególnych urządzeń.

 

Audyt technologiczny – pierwszy etap modernizacji

Technologiczna ocena pracy urządzeń to obowiązkowy punkt każdej modernizacji. Aby ją zainicjować, musimy bowiem opierać się na dokładnych i sprawdzonych danych, dowodach i analizach, a nie na intuicji, założeniach i domysłach.

Zdaniem specjalistów, audyt technologiczny pełni przede wszystkim funkcję doradczą, a nie kontrolną. Umożliwia nie tylko monitorowanie działania obiektów wodno-kanalizacyjnych, ale także wskazuje kierunki ich doskonalenia.

 

audyt technologiczny

Audyt pozwala zebrać dane niezbędne do dalszych prac modernizacyjnych

 

Taka dokładna analiza ma za zadanie zidentyfikować słabe i mocne strony funkcjonowania obiektów i urządzeń. Dzięki diagnozie problemów, ale także ocenie ogólnego stanu technicznego, realizatorzy inwestycji wodnych zyskują istotną wiedzę na temat luk w bieżącym funkcjonowaniu instalacji. Dokładnie oraz rzetelnie przeprowadzony audyt identyfikuje przyczyny problemów związanych z wodą, możliwości ich rozwiązania oraz dopasowuje strategie i plany do wymagań odbiorcy.

Efektem kompleksowej analizy jest raport, dzięki któremu możliwa jest optymalizacja oraz usprawnienie pracy i bieżącego zarządzania infrastrukturą wodociągową.

 

Ecol-Serwis i audyty technologiczne

Prawidłowa i szczegółowa ocena stanu technicznego wymaga zaangażowania profesjonalnej firmy, która dysponuje rzetelną bazą danych, ale także odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.

Ecol-Serwis zajmuje się kompleksowymi przeglądami, naprawami, konserwacjami oraz wymianą urządzeń na miejscu instalacji. W zakres działań firmy wchodzą także realizacje instalacji technologicznych, takich jak pompownie, oczyszczalnie ścieków, zbiorniki retencyjne, separatory substancji ropopochodnych czy stacje uzdatniania wody.

Firma oferuje wsparcie profesjonalnych inżynierów, posiadających bogate doświadczenie w zakresie przeprowadzania oraz analizy audytów, czego efektem jest prezentacja optymalnych i jak najlepiej dostosowanych do potrzeb klientów rozwiązań.

Co niezwykle ważne, każdy przegląd oraz audyt odnotowywane są w bazie danych firmy. Dzięki temu możliwy jest wgląd w historię poszczególnych instalacji – fakt ten znacząco ułatwia i usprawnia kolejne działania audytowe czy ewentualne naprawy urządzeń.