Jeszcze kilka lat temu kontrola urządzeń ochrony wód pozostawała wyłącznie w rękach ludzi, co w przypadku zwłaszcza oddalonych od siebie obiektów było nie tylko uciążliwe, ale także dość kosztowne. Wdrażane w ostatnich latach inteligentne systemy monitorowania to obecnie jedne z ważniejszych elementów nowoczesnych systemów wodno-kanalizacyjnych, które pozwalają znacznie zoptymalizować procesy retencji, oczyszczania czy zagospodarowania wód opadowych. Jednym z takich rozwiązań jest BUMERANG SMART.

 

Bezpośrednia kontrola urządzeń

Wszyscy użytkownicy systemów wodno-kanalizacyjnych są zobowiązani do szczegółowej oraz systematycznej kontroli zastosowanych urządzeń oraz mechanizmów. Dotychczas, ponieważ monitoring prowadzony był lokalnie przez wskazane przez eksploatatora osoby fizyczne, wymagało to szczegółowych wytycznych oraz wielostronicowych instrukcji.

Dotyczyły one zwłaszcza określenia składu personalnego zespołu dokonującego przeglądu oraz także rodzaju oraz zakresu przeprowadzanych czynności – z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Najważniejsze ograniczenia lokalnych kontroli obiektów

Jedną z podstawowych wad bezpośredniej kontroli pracy urządzeń był brak możliwości śledzenia ich pracy w czasie rzeczywistym oraz kalibracji elementów zgodnie z bieżącymi parametrami. W konsekwencji skutkowało to z jednej strony niepełnym wykorzystaniem ich potencjału, z drugiej zaś, przeciążeniami systemów.

Niewątpliwy problem stanowiło także zbieranie danych dotyczących przebiegu procesu technologicznego, a także ich późniejsza rejestracja i archiwizacja. Tworzenie raportów okresowych oraz bieżących, czy obserwacja trendów wybranych parametrów systemu także nastręczały wielu trudności. Działania te wiązały się również z koniecznością gromadzenia ogromnej ilości papierowych dokumentów.

Przy zwiększającej się liczbie danych, niezbędne stają się usprawnienia pozwalające na proste zarządzanie całością

 

Analiza danych na papierze – czy to możliwe?

Kolejnym problemem był dostęp do zebranych danych, a następnie ich dalsza analiza czy obróbka. Także dokładność informacji pozostawiała wiele do życzenia, a bez precyzyjnych danych trudna była właściwa ocena pracy systemu wodno-kanalizacyjnego.

To, co jednak najważniejsze, to wysokie koszty kontroli bezpośredniej, a także duże straty w przypadku ewentualnych usterek bądź awarii. Lokalna kontrola wiąże się ponadto z poważnym nakładem sił oraz czasu. Nie bez znaczenia jest też konieczność odpowiedniego przeszkolenia zespołu, a także często dość odległa lokalizacja systemów wodnych.

 

Czym jest inteligentny system BUMERANG SMART?

Stały monitoring układów wodno-kanalizacyjnych to przede wszystkim lepsze zarządzanie całą infrastrukturą oraz kontrola jej stanu. Takie działanie umożliwia nie tylko optymalizację wszelkich procesów, ale także zwiększa bezpieczeństwo ekologiczne, generuje większe zyski dla użytkownika oraz ma niebagatelny wpływ na komfort życia mieszkańców. Pozwala bowiem na bardziej racjonalne i skuteczne zarządzenie lokalną gospodarką wód opadowych oraz efektywniejsze inwestowanie w tym obszarze.

Jednym z kluczowych elementów funkcjonującego w myśl tych założeń systemu BUMERANG SMART jest właściwa lokalizacja elementów pomiarowych – takich jak sondy, przepływomierze czy deszczomierze. Na podstawie zebranych danych wypracowywane są bowiem odpowiednie sygnały sterujące, które następnie kierowane są do urządzeń wykonawczych. Istnieje także możliwość zmiany nastaw oraz konfiguracji zdarzeń dla każdej z grup obiektów, całego układu, a także dla pojedynczych urządzeń.

 

Zarządzanie siecią wodno-kanalizacyjną na odległość!

Użytkownik może dowolnie zarządzać alarmami oraz prowadzić analizę na wielu płaszczyznach, a dane pochodzące z monitoringu oprócz bieżącego wsparcia systemu mogą być wykorzystywane w długoterminowych planach rozwoju działalności eksploatacyjnej. To ogromny krok naprzód względem fizycznych, okresowych kontroli w obiektach ochrony wód.

Operatorzy systemu BUMERANG SMART mają ponadto bezpośredni dostęp do prognozy pogody oraz możliwość integracji z deszczomierzem, dzięki czemu mogą prowadzić analizy zachowania układu podczas deszczu o różnym natężeniu i wprowadzać na bieżąco poprawki. Wszystko to pozwala jeszcze skuteczniej zarządzić stanem wód w monitorowanym układzie.

Co ważne, system ten, będący elementem wyposażenia urządzeń produkcji Ecol-Unicon może także współpracować z innymi obiektami sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.

Nowe technologie pozwalają śledzić działanie urządzeń nawet z poziomu smartfona

 

Najważniejsze korzyści BUMERANG SMART:

 • zdalne sterowanie elementami sieci wodno-kanalizacyjnej,
 • sygnalizacja możliwych stanów awaryjnych,
 • szybszy czas reakcji służb technicznych w przypadku wystąpienia awarii,
 • bieżący wgląd w parametry pracy danego obiektu oraz ograniczenie ilości lokalnych kontroli obiektów,
 • dokładniejszy harmonogram serwisowania,
 • większe bezpieczeństwo ekologiczne,
 • minimalizacja ryzyka podtopień i powodzi,
 • zmniejszenie retencji utraconej poprzez możliwość bilansowania sieci,
 • ograniczenie kosztów eksploatacji,
 • zmniejszenie liczby osób zatrudnionych bezpośrednio przy eksploatacji,
 • ułatwienie pracy dyspozytora dzięki możliwym podpowiedziom działań w sytuacjach awaryjnych,
 • bieżąca rejestracja danych dotyczących przebiegu procesu technologicznego oraz ich archiwizacja,
 • szybki dostęp do zebranych danych,
 • łatwiejsze tworzenie bieżących oraz okresowych raportów.