Jesteśmy krajem z poważnym deficytem wody, dlatego aż 44 miasta powyżej 100 tys. mieszkańców we współpracy z Ministerstwem Środowiska wzięły udział w projekcie, którego celem jest opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu. Priorytetem miała być walka z suszą oraz rozwiązania w zakresie dofinansowania systemów gromadzenia oraz wykorzystania wód opadowych. Projekt zakończył się w ubiegłym roku, ale to nie koniec przedsięwzięć w tym zakresie. Przykładem jest m.in. Warszawa, Bielsko-Biała i Lublin. 

 

Brak wody to nie tylko problem z jej zaopatrzeniem, ale także niedobory energii elektrycznej czy wzrost cen żywności. Tymczasem rozwiązaniem problemu może być retencjonowanie wody opadowej i roztopowej. Właśnie dlatego coraz więcej instytucji i miast angażuje się w aktywności na rzecz przeciwdziałaniu suszy w miastach.

 

Dofinansowanie retencji w Warszawie

W Warszawie w październiku 2019 roku uruchomiony został program „Warszawa chwyta wodę”, w ramach którego mieszkańcy mogli otrzymać nawet do 10 000 zł na budowę instalacji do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych. Realizatorami projektu były jednostki miejskie, inwestorzy prywatni oraz mieszkańcy, a dzięki kompleksowemu rozwiązaniu Warszawa stała prawdziwym liderem w retencjonowaniu wody opadowej.

Program obejmował: dotacje retencyjne, obszary naturalnej retencji, powierzchnie przepuszczalne, kanały miejskie, ujęcia wody podziemnej oraz procedury planistyczne. Dodatkowy nabór wniosków ruszył w 2020 roku i trwał do 31 lipca.

 

W Warszawie można było uzyskać nawet 10 000 zł dofinansowania na budowę zbiornika retencyjnego

 

Stolica udzielała dotacji na budowę:

  • zbiorników retencyjnych montowanych na instalacji odprowadzania wody deszczowej lub w postaci oczek wodnych,
  • urządzeń retencyjno-rozsączających umieszczonych w gruncie i umożliwiających gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, takich jak skrzynki rozsączające czy studnie chłonne.

W ramach jednego wniosku można było uzyskać nawet:

  • do 4 000 zł (dofinansowanie dla osób fizycznych oraz mieszkańców, prowadzących działalność gospodarczą),
  • do 10 000 zł (dotacja dla pozostałych wnioskodawców niezaliczanych do sektora finansów publicznych),
  • zwrot rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji do 80% – dla jednostek sektora budżetowego, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Od 1 września mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski o dofinansowanie ekologicznych inwestycji planowanych w przyszłym roku.

 

Dofinansowanie retencji w Bielsku-Białej – „Bielsko-Biała łapie deszcz”

Bielsko-Biała to kolejne z 44 miast uczestniczących w programie „Adaptacja do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”. Program, w ramach którego mieszkańcy miasta mogli uzyskać dotację na montaż naziemnego lub podziemnego zbiornika retencyjnego, miał zachęcać mieszkańców do efektywnego gospodarowania wodą opadową na terenie własnej posesji.

 

Woda pochodząca z retencji może mieć wiele zastosowań

 

Projekt został zainicjowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i ruszył z początkiem tego roku. Skierowany był do osób fizycznych, osób prawnych niebędących przedsiębiorcami i wspólnot mieszkaniowych – posiadających tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie miasta.

Mieszkańcy miasta mogli składać wnioski do 31 lipca 2020 r. i w jego ramach ubiegać się o dofinansowanie:

  • do 1 000 zł na instalację zbiornika naziemnego o pojemności nie mniejszej niż 300 litrów,
  • do 3 000 zł na budowę zbiornika podziemnego o pojemności nie mniejszej niż 1 000 litrów.

 

Dofinansowanie retencji w Lublinie – program „Moja woda”

Aby pomóc zatrzymać wodę w mieście i zmniejszyć zużycie wody wodociągowej, także władze Lublina postanowiły dofinansować budowę naziemnych lub podziemnych zbiorników wody opadowej. O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne.

Program „Moja woda” ruszył 1 lipca 2020 r., a dotacje obejmują zwrot kosztów:

  • zakupu i montażu urządzeń wchodzących w skład systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych;
  • modernizacji istniejącej instalacji w celu poprawy jej funkcjonowania.

Składając wniosek, można uzyskać zwrot 70% kosztów poniesionych po 1 czerwca 2020 r. Maksymalna kwota dofinansowania to 5 000 zł za jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość.

Projekt realizowany będzie w latach 2020–2024, a podpisywanie umów na dofinansowanie inwestycji zaplanowano do 30 czerwca 2024 r. Jego efektem ma być sfinansowanie około 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Obliczono, że dzięki niemu uda się zatrzymać na prywatnych działkach 1 mln3 sześciennych wody rocznie.

W Lublinie startuje także pilotażowy program skierowany do mieszkańców – „Złap deszczówkę”. Mieszkańcy otrzymają nawet 5 tys. zł na budowę systemów ogrodowych służących zatrzymywaniu wody deszczowej oraz naziemnych i podziemnych zbiorników retencyjnych oraz studni chłonnych z kręgów betonowych.