23 stycznia ubiegłego roku Parlament Europejski opublikował długo wyczekiwaną dyrektywę w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, nad którą debata trwała dobrych kilka lat. Na dostosowanie jej zapisów do prawa lokalnego kraje członkowskie dostały 24 miesiące. Zostało nam zatem nieco ponad pół roku na wprowadzenie konkretnych zmian, aby dostosować się sieci wodociągowe do nowych unijnych wymagań.

 • Najważniejsze założenia nowej dyrektywy UE
 • Stan sieci wodno-kanalizacyjnej w Polsce
 • 14 obszarów modernizacji sieci wodnych
 • Produkty ochrony i poprawy jakości wód Ecol-Unicon

 

Najważniejsze założenia nowej dyrektywy UE

Dyrektywa nr 2020/2184[1] określa minimalne normy jakości wody przeznaczonej do spożycia, czyli do picia, gotowania oraz innych celów domowych. Normy ustalone są tak, by chronić nas przed zanieczyszczeniami oraz bakteriami. Dyrektywa zwiększa także zakres oraz zaostrza wartości badanych parametrów dla niektórych zanieczyszczeń.

Według nowych przepisów, kraje członkowskie powinny zapewnić powszechny dostęp do czystej wody. Surowe limity mają zachęcić społeczeństwo do picia wody z kranu zamiast wody butelkowanej. Woda z kranu ma być też dostępna za darmo lub za symboliczną opłatą w restauracjach czy jednostkach żywienia zbiorowego.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest montaż dystrybutorów, poidełek, źródełek, czy stacji wody pitnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i użyteczne. Powinny pojawić się więc np. w galeriach handlowych, parkach, na rynkach, dworcach czy lotniskach.

Niezwykle ważnym elementem jest ocena ryzyka, obejmująca cały łańcuch dostaw wody. System zarządzania ryzykiem obejmuje takie obszary, jak zasilanie, system zaopatrzenia w wodę oraz wewnętrzny system wodociągowy.

Według szacunków UE, powszechny dostęp do wysokiej jakości wody może zmniejszyć zużycie tej butelkowanej o 17%. To z kolei przełoży się na zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych.

 

Stan sieci wodno-kanalizacyjnej w Polsce

Przez ostatnie dwadzieścia lat w Polsce nastąpił poważny skok technologiczny w zakresie podnoszenia jakości wody i budowy sieci kanalizacyjnej. W rezultacie ponad 90% mieszkańców naszego kraju ma już dostęp do wody z sieci.

Niestety wciąż pozostaje około 3 mln osób bez takiej możliwości. Najwięcej gmin o najniższym stopniu przyłączenia położonych jest w województwie podkarpackim, lubelskim i małopolskim. Ciągle też istnieją obszary do poprawy w zakresie inwestycji, wdrażania innowacji, rozwiązań administracyjnych oraz digitalizacji.

W ramach Programu Inwestycyjnego za cel postawiono poprawę jakości i ograniczenie strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Program został opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i zakłada, że na terenach zwodociągowanych w stopniu powyżej 95% powinny one wzrosnąć do 100%. Na pozostałych obszarach miałoby to być przynajmniej 95%.

Nowe unijne prawo wodne wiąże się nie tylko zmianami w prawie krajowym, ale też z inwestycjami, na które przedsiębiorstwa wod-kan od ponad roku się przygotowują. Patrząc na wiek i awaryjność sieci, istnieje poważna potrzeba w zakresie ograniczania strat wody oraz modernizacji i serwisu sieci. Według różnych szacunków niezbędne  inwestycje mogą wynieść ponad 40 miliardów zł.

Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego aglomeracji Mrągowo

 

14 obszarów modernizacji sieci wodnych

Jakie są najważniejsze obszary modernizacji sieci wodnych? Zaliczamy do nich:

 • Obszar zasilania punktów poboru wody, który obejmuje dostępne zasoby wodne, ich skuteczną ochronę, odporność na zmiany klimatyczne oraz oddziaływanie rolnictwa i przemysłu na jakość lub braki wody.
 • Pobór wód – ujęcia. Są to wszelkie inwestycje w modernizację, budowę i ochronę ujęć oraz studni.
 • Magazynowanie wody, czyli działania w zakresie poprawy stanu technicznego obiektów, stanu sanitarnego oraz monitorowania jakości wody i dostępu do tych obiektów.
 • Dostęp do wody. To działania poprawiające dostęp do wody, w tym wsparcie zmarginalizowanych z powodów socjalnych grup społecznych.
 • Uzdatnianie wody. Tu znaczenie ma poprawa stanu technicznego obiektów oraz technologii w celu zapewnienia wymaganej jakości wody.
 • Sieć dystrybucji, czyli budowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, monitorowanie i modelowanie procesów, minimalizowanie zanieczyszczenia oraz zapewnienie publicznie dostępnych punktów poboru wody.
 • Wewnętrzne sieci wodociągowe – działania w modernizacji systemów zaopatrujących w wodę budynki oraz likwidacja problemów z zapewnieniem odpowiedniej jakości wody wynikających z niewłaściwie wykonanych i eksploatowanych przyłączy i instalacji wodociągowych.
 • Zasobooszczędność i ograniczanie zużycia wody poprzez ponowne wykorzystanie jej w procesie technologicznym oraz zmniejszenie strat, ale także zmniejszenie zużycia energii i zastosowanie „zielonych” źródeł energii.
 • Monitorowanie jakości wody i chorób wodozależnych. To działania w zakresie certyfikacji, badania biegłości, tworzenia baz danych i systemów informatycznych oraz powołanie krajowego laboratorium referencyjnego.
 • Infrastruktura IT obejmująca sprzęt i narzędzia do tworzenia baz danych, monitorowania, modelowania oraz informowania i komunikacji z interesariuszami.
 • Systemy zarządzania ryzykiem – wprowadzenie Planów Bezpieczeństwa Wody.
 • Krajowa Baza Danych, czyli utworzenie bazy danych, której celem będzie rejestrowanie i monitorowanie incydentów, jakości wody, dostępności wody, a w rezultacie wsparcie procedur zarządzania ryzykiem.
 • Ochrona fizyczna i cyberbezpieczeństwo. Zaliczane są do nich systemy monitorowania dostępu do obiektów infrastruktury wodociągowej, zabezpieczeń oraz przygotowanie i wdrażanie planów mających na celu sprawne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.
 • Wiedza – wszelkie działania w zakresie edukacji, kompetencji i certyfikacji osób uczestniczących w procesie zaopatrzenia w wodę. To także działania edukacyjne kierowane do różnych grup konsumentów mające na celu budowanie odpowiedzialności za wodę, zaufania do picia wody z kranu i ograniczania konsumpcji wody butelkowej.

 

Ponad 25 lat doświadczenia, czyli produkty ochrony i poprawy jakości wód Ecol-Unicon

Firma Ecol-Unicon to czołowy polski producent urządzeń ochrony wód, który od lat promuje i wspiera wszelkie realizacje w zakresie poprawy jakości wody.

Oferuje produkty deszczowe, takie jak zbiorniki retencyjne, separatory oraz osadniki. Poza tym w portfolio znajdziecie także oczyszczalnie, pompownie i tłocznie ścieków oraz usługi serwisowe, wykonawcze i eksploatacyjne w zakresie budowy oraz modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Innowacyjne produkty, profesjonalne realizacje inżynierskie i inteligentne zarządzanie eksploatacją sieci deszczowych, sanitarnych oraz wodociągowych dają wymierne efekty ekologiczne.

Sztandarowymi produktami firmy są zbiorniki retencyjne HYDROZONE, które zaspokajają wszystkie potrzeby retencjonowania, podczyszczania oraz wykorzystania wód opadowych i roztopowych. Warty uwagi jest także inteligentny system monitorowania i zarządzania wod-kan BUMERANG-SMART. Dzięki zastosowaniu tego systemu, dostępnego także w wygodnej dla formie aplikacji, użytkownik ma możliwość wglądu w najważniejsze parametry dotyczące instalacji, takie jak objętość zbiornika i stopień jego zapełnienia. System podaje informację o zapowiadanych opadach i temperaturze, zatem użytkownik zyskuje również możliwość realnego przygotowania swoich przyszłych działań, m.in. opróżnienia zbiornika, przygotowując go na nadchodzące opady.

 

Projekt „Technologie Domowej Retencji”

Mierząc się ze zmianami klimatycznymi oraz potrzebą wdrażania nowych rozwiązań w zakresie zagadnień wod-kan, firma Ecol-Unicon jako jeden z 4 wykonawców, zaangażowała się w projekt badawczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Technologie Domowej Retencji”, którego celem jest stworzenie innowacyjnego systemu do retencjonowania i oczyszczania wody deszczowej, którego zadaniem będzie magazynowanie wody deszczowej, podczyszczanie i dostarczanie jej ponownie do systemu na cele mycia, prania, sprzątania oraz podlewania ogrodu, tworząc obieg zamknięty wody w obiekcie.  Dzięki temu możliwe jest zredukowanie ilości wody pobieranej z sieci wodociągowej oraz ilości oddawanych ścieków szarych i czarnych.

Pracujący ściśle nad realizacją projektu, dr inż. Szymon Mielczarek, Kierownik Projektów Rozwojowych w firmie Ecol-Unicon, tak komentuje przedsięwzięcie: „ Ten projekt idealnie wpasowuje się w misję i wizję firmy, czyli działania na rzecz środowiska naturalnego. Dzięki takim inicjatywom możemy rozwinąć naszą obecną technologię oczyszczania wody i ścieków oraz wdrożyć nowe, innowacyjne rozwiązania i produkty. Umożliwi to redukcję zużycia wody pitnej w gospodarstwie domowym, biurze, szkole czy innym obiekcie.”

Zaangażowanie w projekty, takie jak „Technologie Domowej Retencji” powinno stać się zatem jednym z kluczowych działań firm, które, tak jak w przypadku Ecol-Unicon, głęboko pracują nad poprawą lokalnych warunków wodnych i klimatycznych. Niezwykle ważnym jest, aby nasze działania odzwierciedlały misję firmy.

 

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184&from=PL