Separatory to urządzenia, które pozwalają oddzielić szkodliwe dla środowiska substancje ropopochodne występujące w ściekach technologicznych lub wodach opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych. Separatory służą również do oddzielania tłuszczy. W zależności od rodzaju obiektu i wielkości zlewni, rynek oferuje szeroki wybór nowoczesnych, a przede wszystkim skutecznych rozwiązań. Pamiętajmy jednak, że ważny jest nie tylko sam wybór urządzenia, ale także etap realizacji inwestycji oraz jej późniejszej eksploatacji.

 

Co należy wziąć po uwagę przy wyborze odpowiedniego urządzenia?

 

W pierwszej kolejności należy określić przepływ nominalny (Qnom) ze zlewni, przy którym dla urządzeń I klasy według normy PN-EN 858-1 dla urządzeń Ecol-Unicon następuje zatrzymanie powyżej 99% zanieczyszczeń ropopochodnych. Musimy sprecyzować też przepływ maksymalny (Qmax), przy którym nie ma niebezpieczeństwa wypłukania zgromadzonych zanieczyszczeń. Na podstawie przepływu nominalnego i maksymalnego określana jest przepustowość nominalna i maksymalna ze zlewni.

Pamiętajmy, że przepustowość docelowego separatora musi być większa niż ta sugerowana w projekcie, ale nigdy mniejsza! Należy też dokładnie określić średnicę rur wlotowych i wylotowych w projektowanej instalacji.

Kolejna ważna rzecz to przystosowanie do obciążeń w miejscu posadowienia oraz zwieńczenie w postaci włazu lub przykrycia włazowego. Warto sprawdzić, czy jest on uwzględniony w wycenie, czy będziemy musieli zakupić ten element dodatkowo. W przypadku separatorów zlokalizowanych w terenie najazdowym stosowane są włazy klasy D400, natomiast w przypadku terenu nie najazdowego stosowane są włazy klasy A15 lub bezklasowe przykrycia włazowe. Rodzaj zwieńczenia powinien zostać określony w projekcie.

Jeżeli separator będzie znajdować się pod powierzchnią jezdni lub chodnika, właz powinien być usytuowany na tym samym poziomie co powierzchnia terenu. W przypadku montażu w terenie zielonym, umiejscowienie włazu można zaplanować na tym samym poziomie lub ponad terenem.

W obu sytuacjach inwestor powinien otrzymać od projektanta informacje dotyczące rzędnych terenu oraz dna kanału, które pomogą w określeniu jego głębokości posadowienia. W celu dostosowania położenia pokrywy separatora do rzędnej terenu można zastosować dodatkową nadbudowę z kręgów o średnicy odpowiadającej średnicy korpusu.

Decydując się na inwestycję, stajemy też przed wyborem materiału, z jakiego zbudowany będzie korpus separatora. Na rynku dostępne są różne rozwiązania, z których najbardziej popularne to separatory w korpusach betonowych oraz separatory w korpusach PE-HD. Wybór rodzaju materiału korpusu zależy od indywidualnych potrzeb inwestora. Materiał korpusu powinien być dostosowany do rodzaju medium, które dopływa do urządzenia.

Na koniec należy sprawdzić kompletność wyposażenia separatora. Ważne, czy jest to urządzenie z kompletnym wyposażeniem czy będzie konieczny zakup elementów wnętrza wyposażenia, niezbędnych w celu zapewnienia poprawności jego działania.

Należy pamiętać, że separator w myśl aktualnych przepisów prawnych jest wyrobem budowlanym. W związku z tym dostawca urządzenia jest zobligowany do przedłożenia odpowiednich dokumentów dopuszczających.

Firma Ecol-Unicon oferuje kompletne rozwiązania, posiadające wszystkie wymagane prawem dokumenty, potwierdzające możliwość ich stosowania jako wyrobów budowlanych. Stanowią one element specyfikacji technicznej będącej podstawą deklarowanych właściwości użytkowych.

Osadniki

Na co warto zwrócić uwagę podczas realizacji inwestycji?

 

Po pierwsze, musimy zdecydować, czy wybieramy odbiór osobisty, czy realizowany przez firmę. W jednym i drugim przypadku warto znać wagę najcięższego elementu, ponieważ planując rodzaj sprzętu do rozładunku, dostosowuje się go właśnie do niego.

Kolejna kwestia, istotna zarówno podczas montażu, jak też w momencie rozładunku, to uchwyty montażowe. Każda firma ma inny rodzaj tego typu rozwiązań. W przypadku Ecol-Unicon są to kotwy i uchwyty kulowe, pozwalające na wygodny i szybki montaż urządzenia.

I wreszcie instrukcje montażu i eksploatacji. Każdy sprzedawca separatora powinien je dostarczyć inwestorowi jeszcze przed dostawą urządzenia. Tak by ten mógł się z nimi wcześniej zapoznać i odpowiednio przygotować.

 

Etap eksploatacyjny separatora

 

Niezwykle istotnym elementem realizacji inwestycji jest gwarancja. Firma Ecol-Unicon daje gwarancję na całe urządzenie, należy jednak pamiętać, że może ona stracić ważność na skutek samowolnych przeróbek lub instalacji niezgodnej z dostarczoną instrukcją montażu i eksploatacji.

Aby zapewnić dobry stan urządzeń, należy w sposób szczególny przestrzegać zasad eksploatacji. Jej podstawą są okresowe przeglądy, które, zgodnie z przepisami polskiego prawa, w przypadku separatorów powinny odbywać się co najmniej 2 razy w roku.

By uniknąć poważniejszych awarii, niezwykle ważne jest też systematyczne usuwanie osadów, czyszczenie urządzeń oraz regularny serwis i naprawa. Częstotliwość takich działań uwarunkowana jest zwykle wydajnością urządzenia, ilością dopływających ścieków oraz ich charakterem.

W przypadku urządzeń produkcji Ecol-Unicon, czynności te nie wymagają schodzenia do wnętrza urządzenia i mogą odbywać się z powierzchni terenu. Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ nie wszystkie dostępne na rynku rozwiązania to umożliwiają.

Montując separatory, dobrze jest je wyposażyć w instalacje alarmowe monitorujące poziom warstwy osadu, oleju i przepełnienia. Pozwalają one na rejestrację zdarzeń wymagających doraźnego działania oraz optymalizację pracy urządzeń. Dzięki temu możemy poważnie obniżyć koszty eksploatacji urządzenia.

Instalacja separatora to poważna inwestycja. Dlatego, aby uniknąć przykrych niespodzianek, najlepiej skorzystać z usług doświadczonego projektanta. Może też w tym być pomocna platforma dla projektantówWaterFolder, pozwalająca na dobór urządzeń z branży wodno-kanalizacyjnej. Platforma zbiera w jednym miejscu wiedzę i doświadczenie wielu inżynierów, a korzystając z kalkulatora otrzymujemy praktycznie gotowy dobór urządzenia dla określonych warunków.