Okresowe wezbrania rzek, czy to na skutek długotrwałych opadów, czy też wiosennych roztopów, to zjawiska dla naszej strefy geograficznej jak najbardziej naturalne. Niestety, w obliczu poważnych zmian klimatu, coraz częściej mamy do czynienia z niebezpiecznymi opadami o charakterze nawalnym, które prowadzą do poważniejszych zjawisk, jakimi są powodzie. Dlatego potrzebujemy konkretnych rozwiązań w zakresie zwiększenia retencji i wykorzystania wody opadowej.

  • Czym jest powódź?
  • Zmiany klimatu oraz ingerencja człowieka w gospodarkę wodną
  • Zarządzanie ryzykiem przeciwpowodziowym
  • Nowoczesne zabezpieczenia przeciwpowodziowe – zbiorniki retencyjne HYDROZONE
  • HYDROZONE – wdrożenia i korzyści

 

Czym jest powódź?

Zgodnie z definicją przyjętą przez ustawę o Prawe wodnym, powódź należy rozumieć jako czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, w szczególności wywołane przez wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych[1].

W rzeczywistości to jedno z najbardziej niebezpiecznych i gwałtownych zjawisk, które niesie ze sobą ogromne straty ekonomiczne, środowiskowe, a nawet ofiary w ludziach.

Zmiany klimatu oraz ingerencja człowieka w gospodarkę wodną

Według danych ONZ, klęski żywiołowe stanowią ponad 90% wszystkich poważnych rejestrowanych zdarzeń, a wśród nich to właśnie powodzie, zalania i podtopienia odpowiadają za ponad 40% szkód[2]. Te niebezpieczne i katastrofalne w skutkach zjawiska są wynikiem poważnych zmian klimatu, ale także nieracjonalnej gospodarki człowieka.

Z jednej strony efektem zmian klimatu są długotrwałe okresy suszy, ale także ekstremalne zjawiska takie, jak gwałtowne deszcze o charakterze nawalnym. Z drugiej zaś zabudowa koryt rzecznych oraz powiększające się obszary powierzchni nieprzepuszczalnych, jak betonowe place, utwardzone drogi czy budynki, nie pozwalają wodom opadowym naturalnie wnikać do wód podziemnych. Zamiast tego w szybkim tempie spływają powodując gwałtowny wzrost stanu wody rzek czy zbiorników wodnych.

Zarządzanie ryzykiem przeciwpowodziowym

Zagrożenia powodzią oczywiście nie da się wyeliminować, ale możemy zarządzać ryzykiem powodziowym. 23 października 2007 r. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę Powodziową[3], która nakłada na państwa członkowskie obowiązek podejmowania działań, które mają ograniczać zagrożenia powodziami.

W Polsce za ochronę przed powodzią odpowiada Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) oraz organy administracji rządowej i samorządowej. Zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, aby  zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Polski, cyklicznie przygotowywane są plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz mapy zagrożeń i mapy ryzyka powodziowego.

Niezbędna jest też koordynacja działań w obrębie całych zlewni, tak by te podejmowane w górnej jej części, jak budowa wałów powodziowych, nie spowodowały wzrostu ryzyka powodziowego w części dolnej.

Planując tego typu działania, niezwykle istotne jest stosowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia naturalnej retencji i ochrony ekosystemów neutralnych dla środowiska. Naturalna retencja nie tylko pozwoli zatrzymać nadmiar wody w wypadku intensywnych opadów, ale też wykorzystać ją w okresach przedłużającej się suszy.

Nowoczesne zabezpieczenia przeciwpowodziowe – zbiorniki retencyjne HYDROZONE

Innowacyjny podejściem do problemu retencji są systemy HYDROZONE od Ecol-Unicon. Tym, co wyróżnia tego typu rozwiązania, jest modułowa budowa oraz możliwość dowolnej konfiguracji elementów wyposażenia, w taki sposób by zaspokoić potrzeby podczyszczania, retencjonowania oraz wykorzystania wód opadowych i roztopowych.

Zmagazynowana i podczyszczona deszczówka jest ponownie wykorzystywana do mycia ulic, parkingów, nawadniania terenów zielonych lub do spłukiwania toalet. Może być także rozsączona do gruntu, co pozwala znacznie ograniczyć koszty związane z opłatami za retencję utraconą. W naszej ofercie znajdziecie systemy retencji wody odpowiadające różnym potrzebom, takie jak BASIC, CLEAN oraz BENEFIT.

 

HYDROZONE – konkretne rozwiązania i korzyści

Zbiorniki HYDROZONE BASIC wykorzystane zostały m.in. podczas budowy centrum logistycznego Hillwood Łódź Górna zlokalizowanego w południowej części miasta. Na obiekt składa się spora powierzchnia dachów i powierzchni uszczelnionych, które wymagały odpowiedniego systemu odbierania wody opadowej. Woda trafiając do zbiornika retencyjnego jest sukcesywnie odpompowywana do kanalizacji burzowej, co stanowi zabezpieczenie dla mającej określoną wydajność kanalizacji burzowej.

Zainstalowane w Łodzi przy ul. Józefów dwa zbiorniki mają pojemność 1500 m3 oraz długość blisko 70 m. Dodatkowo wyposażone zostały w pompownię, na którą składa się korpus oraz nowoczesne elementy podczyszczania wody.

System HYDROZONE BENEFIT doskonale sprawdził się natomiast w Międzywodziu,  niewielkiej nadmorskiej miejscowości. Mieszkańcy od lat zmagali tam się z efektami gwałtownych deszczy nawalnych, jakie przetaczały się wzdłuż wybrzeża oraz suszami w północnej części miasta.

Układ o pojemności 115 m3 zapewnia magazynowanie wody pochodzącej z systemów deszczowych oraz, dzięki zastosowaniu dodatkowych modułów do podczyszczania wody,  pozwala na jej wykorzystanie do innych celów, na przykład podlewania zieleni.

Wdrożenie zbiornika HYDROZONE BENEFIT i systemu BUMERANG SMART w Międzywodziu

 

HYDROZONE BENEFIT znalazł też zastosowanie podczas budowy polderu zalewowego  w Rawiczu. W celu czasowego gromadzenia wód opadowych doprowadzanych zaprojektowanym kanałem przy ul. Kadeckiej, wykorzystano prefabrykowany, żelbetowy zbiornik retencyjny o pojemności 550 m3. Składa się z płaskich modułów zamykających, modułu przedłużającego, podpór wewnętrznych oraz pokryw.

System obejmuje zintegrowany separator zawiesiny mineralnej i substancji ropopochodnych oraz dwa układy pompowe. Rozwiązanie pozwoliło skutecznie odciążyć istniejący system kanalizacji deszczowej oraz odwodnić okolicę.

Z kolei modułowe zbiorniki retencyjne HYDROZONE BENEFIT o pojemności 500 m3 w Gorzowie Wielkopolskim pozwoliły na likwidację lokalnych zalań w okolicy ul. Szarych Szeregów, ul. Ogińskiego, ul. Prądzyńskiego, ul. Sosnkowskiego, ul. Jarockiego i ul. Załuskich. Umożliwiły także uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie zlewni WS-1 przy ul. Szmaragdowej.

We wszystkich systemach wykorzystano system BUMERANG SMART. To innowacyjne rozwiązanie służące do monitoringu pracy urządzeń i obiektów w systemach wodno-kanalizacyjnych, stanowiące integralny elementem zbiorników HYDROZONE. Umożliwia ono nie tylko lepsze zarządzanie retencją i wykorzystaniem wody deszczowej, ale także ekonomiczne i sprawne zarzadzanie eksploatacją całej sieci wodno-kanalizacyjnej.

 

 

 

 

[1] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (art. 16 pkt 43)

[2] Economic Losses, Poverty & Disasters 1998-2017

[3] Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.