Przepompownie ścieków to kompletne systemy zbiornikowo-tłoczne, czyli urządzenia wraz z armaturą hydrauliczną oraz systemem sterującym. Są lokalizowane w sieciach kanalizacji deszczowej w celu transportu wód opadowych na wymagane odległości i wysokości. 

 

Do czego służą przepompownie?

Podstawowym zadaniem tego rodzaju urządzeń jest przepompowanie wód deszczowych poprzez studnie rozprężne do kolektorów grawitacyjnych lub tłocznych.

Pompownie to skuteczne rozwiązanie problemów związanych z przegłębianiem kolektorów w grawitacyjnych systemach kanalizacji deszczowej. Sprawdzają się zwłaszcza w przypadku niekorzystnego ukształtowania terenu oraz trudnych warunków gruntowo-wodnych.

Najważniejsze zalety przepompowni to:

  • niezawodna, sprawdzona konstrukcja,
  • łatwy serwis i eksploatacja,
  • szeroki zakres doboru pomp,
  • wysoka żywotność,
  • oraz możliwość montażu w terenie najazdowym.

Pompownie pracują w trybie automatycznym. Ingerencji obsługi wymagają jedynie w przypadku awarii lub przeglądów okresowych.

 

 

Podczas eksploatacji pompowni należy na bieżąco przeprowadzać podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne z częstotliwością opisaną w harmonogramie czynności serwisowych. W przypadku problemów z dostawą energii elektrycznej lub podczas zwiększonego napływu części stałych do komory pompowni ważne jest, by zwiększyć częstotliwość kontroli urządzenia. Wszelkie prace powinny być odnotowywane Książce Eksploatacji Pompowni.

Typowa przepompownia wód deszczowych składa się korpusu, pompy, armatury, przewodów wentylacyjnych oraz systemu zasilająco-sterującego.

 

Przepompownie w swojej budowie mają wiele istotnych elementów, takich jak pompy, korpusy, armatury

 

Korpus pompowni

Korpus pompowni może być wykonany z różnych materiałów, takich jak beton, żelbet, polimerobeton lub PEHD. Stanowi jednocześnie komorę czerpalną wód opadowych i jego wielkość powinna zapewniać odpowiednią pojemność retencyjną. Ważne jest również, by korpus był tak zaprojektowany, aby spełniał parametry wytrzymałościowe. Średnicę korpusu należy dostosować do natężenia dopływu wód opadowych, wielkości pomp oraz średnicy osprzętu hydraulicznego.

 

Pompy

Stosowane pompy to urządzenia zatapialne o stopniu ochrony IP68, przystosowane do pracy w warunkach zalania. Ich konstrukcja wynika z rodzaju przepompowywanego medium, średnicy orurowania wewnątrz pompowni oraz parametrów pracy.

Dwie główne konstrukcje wirników pomp stosowanych w pompowniach wód deszczowych to wirnik otwarty oraz kanałowy. Rodzaje pracy pomp to natomiast praca naprzemienna lub równoległa. W przypadku działania naprzemiennego pracuje jedna pompa, natomiast w układzie równoległym dwie pompy, które wspólnie zapewniają całkowitą wydajność pompowni przy założonej wysokości podnoszenia.

 

Jedna z naszych realizacji – modernizacja pompowni w Suszcu

 

Armatura przepompowni

Niezwykle ważną rolę w pracy przepompowni stanowi osprzęt hydrauliczno-mechaniczny, na który składa się kolano sprzęgające, rurociągi tłoczne czy zawór zwrotny. Kolano sprzęgające stanowi połączenie pompy z rurociągiem tłocznym wykonanym ze stali nierdzewnej, łączonym na gwint lub kołnierzowo.

Zawór zwrotny z kolei zabezpiecza pompownię przed cofaniem się pompowanego medium. Standardowo stosowane są zawory kulowe, które charakteryzują się wysoką szczelnością oraz niskimi stratami ciśnienia. Pompownie wód deszczowych wyposażone są także w kominki wentylacyjne, zapewniające grawitacyjną wymianę powietrza w korpusie pompowni.

 

Układ zasilająco-sterujący

Kolejnym ważnym elementem przepompowni wód deszczowych jest rozdzielnica zasilająco-sterująca. Jej zadaniem jest bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp, w zależności od poziomu wód opadowych w pompowni. Pomiar poziomu może odbywać się za pomocą sondy hydrostatycznej.

Umożliwia ona m.in. sterowanie pracą pomp, czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy, pomiar poziomu wód opadowych czy sygnalizację optyczno-akustyczną stanów awaryjnych.