Ostatnimi czasy każdy z nas boryka się z większymi lub mniejszymi problemami związanymi z segregacją śmieci. Recycling odpadów stał się języczkiem u wagi instytucji UE, co sprawia, że świadomość proekologiczna Polaków rośnie z każdym kolejnym miesiącem. Dlaczego jednak w podobny sposób nie traktujemy ścieków, które również należą do odpadów, jakie pozostawia po sobie każdy z nas?

 

Marnujemy aż 80% wody!

Współczesny świat boryka się z problemem niedostatku wody. W niemal każdym zakątku globu znajdziemy miejsce, w którym mieszkańcy cierpią z powodu susz czy niewystarczających zasobów wody pitnej. Na dodatek postępujące zmiany klimatyczne z globalnym ociepleniem na czele sprawiają, że sytuacja ta z roku na rok będzie się stopniowo pogarszać.

Tymczasem woda, którą zużywamy w ramach naszych codziennych aktywności jest w wielu przypadkach marnowana. Linearny model wykorzystania tego zasobu funkcjonuje bowiem w bardzo nieefektywny sposób – woda jest pozyskiwana ze źródła, następnie przygotowywana do bieżącego użytku i dostarczana do odbiorców. Ci wykorzystują ją, czy to na użytek prywatny, czy też przemysłowy, a następnie odprowadzają do sieci wodociągowej. Tutaj pojawia się jednak problem – 80% globalnych zasobów wody użytkowej nie zostaje ponownie wykorzystana i ulega zupełnemu zmarnowaniu. Dlatego tak ważne jest stopniowe przekształcanie gospodarki wodnej z lineranej – w cyrkularną.

 

 

Korzyści z wykorzystania płynnych odpadów

Ścieki mogą być niezwykle cennym zasobem. Ich ponowne wykorzystanie pozwala nie tylko zwiększyć światowe rezerwy wody pitnej, ale gwarantuje także oszczędność kosztową przedsiębiorstw i samorządów. Z odpadów płynnych można również odzyskać cenne nawozy bogate w azot i fosfor oraz biopolimery[1].

Właśnie dlatego, podczas World Water Forum, jednej z największych na świecie konferencji poświęconej gospodarce wodnej postulowano, aby zastąpić oczyszczalnie ścieków „placówkami do odzyskiwania zasobów wodnych”. Pomogłoby to przekształcić obecny w wielu krajach linerany model wykorzystania wody we, wspomniany wyżej, cyrkularny, zakładający ponowne wykorzystanie bardzo dużej części surowca.

Na czym miałaby polegać tego rodzaju zmiana? Eksperci World Water Forum proponują modyfikacje w trzech obszarach współczesnej gospodarki wodnej:

  • Właściwe prawodawstwo – wsparcie ustawodawcy, zarówno w formie dotowania proekologicznych inicjatyw, jak i wprowadzenia kar za niestosowanie się do norm pozwoli w szybszy sposób wdrożyć niezbędne zmiany w sektorze wodnym. Jednocześnie prawo w tym obszarze powinno być zmieniane stopniowo – tak, aby przedsiębiorstwa i samorządy miały czas na przygotowanie się do niezbędnych modernizacji.
  • Regulacje w innych sektorach – gospodarka wodna to nie tylko wodociągi i oczyszczalnie ścieków. To także wiele innych branż, które opierają swoje funkcjonowanie na wykorzystywaniu płynnych zasobów (np. sektor energetyczny). Istotne jest zatem „multisektorowe” podejście do wprowadzania regulacji i „zachęt” za proekoloigczne działanie.
  • Zastosowanie analizy cyklu życia – w procesie badania efektywności funkcjonowania danego planu oczyszczania i ponownego wykorzystania ścieków warto zastosować pełną analizę cyklu życia, obejmującą aspekty finansowe, środowiskowe i społeczne. Pozwoli to ocenić jakość źródeł finansowania (a co za tym idzie, podjąć decyzję o stosowaniu tańszych lub droższych rozwiązań technologicznych w tym obszarze), jak również oszacować faktyczny wkład „środowiskowy” nowego narzędzia (rozumiany jako poprawa jakości wody, zwiększenie objętości ponownie wykorzystanej wody, zwiększenie poziomu energii wytwarzanej z biogazu oraz zwiększenie wykorzystania biosolidów jako nawozów).

 

Ekologiczne rozwiązania do oczyszczania ścieków

Narzędziem, które pozwoli w bezpieczny, innowacyjny i zgodny z regulacjami sposób gospodarować odpadami płynnymi jest m. in. Oczyszczalnia BIOFIT. To energooszczędne rozwiązanie, pozwalające w szybki i łatwy sposób oczyszczać ścieki, zarówno na terenach miast, jak i pojedynczych placówek. Przykładem są choćby realizacje w Lubatowie czy w MOP przy Autostradzie A1.

 

 

[1] http://www.portalspozywczy.pl/technologie/artykuly/scieki-jako-surowiec-zmiana-paradygmatu-scieki-odpady-jako-zrodlo-energii-wody-substancji-pozywkowych,112520.html