Ropa naftowa stanowi jedno z ważniejszych źródeł energii, paliw oraz surowców, bez których trudno sobie wyobrazić codzienne życie. Z drugiej strony, substancje ropopochodne, czyli związki powstające w wyniku przerobu ropy naftowej to jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska naturalnego. Ich źródłem może być zarówno transport, przemysł, górnictwo naftowe, jak też parkingi, warsztaty samochodowe oraz myjnie samochodowe.

 

Co zatem zrobić, by nasza myjnia spełniała obowiązujące normy w zakresie ścieków technologicznych? Zainstalować separator substancji ropopochodnych!

 

Skąd konieczność separacji ścieków w myjniach?

Ścieki powstające w wyniku procesów technologicznych w myjni, zawierają zanieczyszczenia, takie jak substancje ropopochodne powierzchniowo czynne, siarczany, chlorki czy metale ciężkie. W związku z tym obiekty tego typu muszą uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego dokładnie określa normy dotyczące ścieków odprowadzanych do zbiorników naturalnych i kanalizacji miejskiej. Zgodnie z nim zawartość zawiesin nie powinna przekraczać 100mg/l, a zawartość substancji ropopochodnych nie może być większa niż 15 mg/l.

W myjniach samochodowych, gdzie mamy do czynienia ze ściekami zawierającymi substancje ropopochodne, takie jak benzyny, oleje czy smary, osiągnięcie tych parametrów jest niemożliwe. Aby zatem móc odprowadzać ścieki powstające podczas mycia aut, niezbędne jest zastosowanie urządzeń do podczyszczania wody opadowej lub procesowej.

 

oczyszczanie wody myjnia samochodowa

Woda przy myjni samochodowej może być wyjątkowo zanieczyszczona

 

Ze względu na potencjalne zagrożenie przekroczenia zawartości substancji szczególnie niebezpiecznych, odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni pojazdów powinno być też regularnie monitorowane.

 

Czym są separatory substancji ropopochodnych?

Separatory – dzięki możliwości podczyszczania wód opadowych ze zlewni narażonych na skażenie substancjami ropopochodnymi – są jednym z ważniejszych elementów ochrony kanalizacji i akwenów wodnych. Polska norma PN-EN 858:2005 dzieli je na dwie kategorie: klasy I i klasy II.

Separatory substancji ropopochodnych zatrzymują szkodliwe substancje oraz zanieczyszczenia stałe, takie jak piasek, ziemię czy żwir, dzięki czemu podczyszczona woda może być bezpiecznie odprowadzona do kanalizacji czy zbiornika bezodpływowego.

W myjniach samochodowych z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko zanieczyszczenia wód deszczowych związkami ropopochodnymi instaluje się separatory w pełni retencyjne, czyli takie, które umożliwiają pełny przepływ przez komorę separacji. W modelach z by-passem system dodatkowo wyposażony jest w obejście o przepływie większym od przepływu nominalnego. Rozwiązanie to stanowi zabezpieczenie w sytuacjach nadmiernych odpadów lub burz.

 

Jak działa separator na myjni samochodowej?

Pierwszy etap oczyszczania ścieków polega na odseparowaniu zanieczyszczeń stałych przy pomocy osadnika. Odbywa się to w procesie tzw. sedymentacji grawitacyjnej. Następnie ścieki trafiają do komory separacyjnej, gdzie za pomocą specjalnych filtrów oddzielane są cząsteczki ropopochodne. Najczęściej wykorzystywane technologie to koalescencyjna lub lamelowa. Na tym etapie substancje ropopochodne wynoszone są na powierzchnię, co ułatwia ich separację.

W fazie ostatniej ścieki wypływają z urządzenia przez odpływ wyposażony w automatyczne zamknięcie pływakowe, które zamyka zbiornik w momencie przepełnienia zgromadzonymi substancjami ropopochodnymi.

 

myjna samochodowa zanieczyszczenie wód oczyszczanie

Proces oczyszczania wód z myjni samochodowych obejmuje wiele etapów

 

W myjniach samochodowych coraz częściej stosuje się też zamknięte obiegi wody, które dzięki zawracaniu wody podczyszczonej umożliwiają wielokrotne jej wykorzystanie. Są to dość kosztowne systemy wykorzystujące sedymentację i odolejanie grawitacyjne w osadniku o przepływie poziomym, sedymentację i odolejanie wspomagane chemicznie w pakiecie wielostrumieniowym oraz filtrację i sorpcję na filtrze ze złożem adsorpcyjnym w postaci diatomitu granulowanego.

 

Separator substancji ropopochodnych do myjni – konieczność, ale i korzyści!

Nie ulega zatem wątpliwości, że separator to niezbędne wyposażenie myjni samochodowej. Pozwala nie tylko dostosować ją do wymogów prawnych, ale także upewnić właściciela obiektu, że działa w zgodzie z ekologią i nie szkodzi zarówno środowisku naturalnemu, jak i okolicznym mieszkańcom.

W ramach poszukiwań separatora substancji ropopochodnej do myjni warto zajrzeć do Ecol-Shopu, w którym oferujemy 7 różnych urządzeń, dostosowanych do potrzeb danej placówki. Poza technologią zapewniającą efektywne działanie, są one wyposażone w osadniki, pozwalające oczyszczać zarówno łatwo opadające, jak i gęste zawiesiny. Każdy z separatorów i osadników jest ponadto personalizowany, a zamawiający może wskazać dokładny rodzaj włazu, średnicę czy krąg nadbudowy.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Ecol-Shop.