Wody opadowe oraz ścieki technologiczne mogą zawierać substancje ropopochodne (takie jak oleje, benzyny czy smary), które stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Istnieje jednak sposób, aby znacząco zredukować ryzyko wystąpienia tego rodzaju problemów – zastosowanie separatorów węglowodorów. To urządzenia, które oddzielają zawiesiny mineralne oraz substancje ropopochodne jeszcze zanim woda trafi do zbiorników lub ścieków.

 

Separatory węglowodorów i sposób działania

Separatory węglowodorów, czyli inaczej separatory substancji ropopochodnych to urządzenia stosowane do podczyszczania wód opadowych i ścieków technologicznych. Służą do oddzielania i magazynowania zgromadzonych i odseparowanych cieczy lekkich o gęstości nie większej niż 0,95 g/cm3.

Instalacje tego typu wykorzystują różnicę gęstości węglowodorów w stosunku do wody. Węglowodory gromadząc się na powierzchni zanieczyszczeń, zwiększają swą objętość i tworzą zawiesinę, która następnie zostaje odfiltrowana. W zależności od wielkości zlewni i rodzaju obiektu wykorzystywane jest tutaj zjawisko sedymentacji, flotacji lub koalescencji.

Wybierając konkretny model separatora węglowodorów, warto wziąć pod uwagę nie tylko jego cechy oraz specyfikę działania, ale także dopasowanie do aktualnych potrzeb. Gwarancją odpowiedniego oczyszczenia wody jest dobór takiego urządzenia, które zapewni doskonałą wydajność filtracji.

 

Separatory koalescencyjne – czym są i jak działają?

Separatory koalescencyjne to wolnostojące urządzenia przepływowe lub do zabudowy w gruncie, umożliwiające oddzielanie oraz magazynowanie cieczy lekkich lub olejów ze ścieków. Dla zwiększenia wydajności, w przeciwieństwie do zwykłych separatorów ropopochodnych wyposażone są dodatkowo we wkład koalescencyjny.

Separatory tego typu w części separacyjnej oddzielają zanieczyszczenia ropopochodne dzięki zjawisku grawitacyjnemu, które dodatkowo jest wspomagane przez zjawisko koalescencji. Zawiesina w wyniku sedymentacji ulega osadzeniu, a następnie filtracji.

Większe cząsteczki oleju dzięki zjawisku flotacji unoszą się ku górze, a te, które uległy wielokrotnym podziałom w wyniku adsorbcji, odkładają się na powierzchni filtra koalescencyjnego, łączą w większe cząsteczki i wypływają na powierzchnię.

Oczyszczona woda wypływa z separatora przez odpływ wyposażony w pływakowe zamknięcie, które zamyka się z chwilą przepełnienia zgromadzonymi substancjami ropopochodnymi. Zapobiega to skażeniu kanalizacji lub wód odbiornika naturalnego lub kanalizacji.

Separatory koalescencyjne są stosowane zazwyczaj do oczyszczania wód deszczowych i roztopowych pochodzących z dróg, autostrad, parkingów, punktów dystrybucji paliw, składów magazynowych. Używa się ich także w przypadku wód technologicznych pochodzących z myjni i warsztatów samochodowych.

Separatory koalescencyjne znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie pojawia się dużo samochodów

 

Separatory lamelowe zamiast separatorów koalescencyjnych?

Jak działają separatory lamelowe, które często stosowane są zamiast koalescencyjnych? W tego rodzaju urządzeniach wody opadowe kierowane są do pierwszej części urządzenia, którą stanowi komora wlotowa z deflektorem. Następuje tam uspokojenie przepływu i ukierunkowanie strumienia ścieków do komory filtracji.

Oddzielanie zanieczyszczeń następuje podczas przepływu zanieczyszczonych wód przez specjalnie skonstruowane sekcje lamelowe.

Zawarte w separatorach lamelowych wkłady wymuszają przepływ wielostrumieniowy, który powoduje zmniejszenie prędkości przepływu ścieków. Substancje ropopochodne są wówczas oddzielane przy wykorzystaniu procesów flotacji i sedymentacji.

Następnie oczyszczone ścieki kierowane są do komory odpływowej wyposażonej w zamknięcie, które zabezpiecza przed przelewaniem się do niej zawartości komory separacji w sytuacji podpiętrzenia ścieków w urządzeniu.

Separatory węglowodorów z wkładem lamelowym mogą być stosowane do oczyszczania ścieków opadowych odprowadzanych z terenów przemysłowych, zlewni miejskich, dróg, parkingów, placów manewrowych oraz innych terenów utwardzonych.

Separatory substancji ropopochodnych

Jaka jest rola osadników?

Osadniki to urządzenia służące do podczyszczania ścieków z łatwo opadającej zawiesiny o gęstości większej niż 1 kg/dm3, które mogą stanowić dodatkowe wsparcie dla pracy separatorów węglowodorów.

Ich działanie opiera się na wydzielaniu zawiesiny podczas spowolnienia przepływu, co odbywa się poprzez zwiększenie powierzchni przypadającej na jednostkę doprowa­dzonych ścieków.

W zależności od rodzaju zlewni oraz wymaganego poziomu podczyszczenia ścieków stosowane są dwa rodzaje osadników: poziome i wirowe.

 

Jak działają osadniki poziome?

Osadniki poziome podczas zatrzymywania zawiesiny ogólnej i zanieczyszczeń stałych wykorzystują zjawisko sedymentacji. Efektywność działania urządzenia zapewnia dodatkowo zamontowany w nim deflektor.

 

Jak działają osadniki wirowe?

Osadniki wirowe są wdrażane najczęściej w terenie zurbanizowanym, gdzie wskazane jest zastosowanie urządzeń o wysokiej efektywności usuwania zawiesin i małych gabarytach.

W urządzeniach tego typu wykorzystywana jest siła odśrodkowa, która wspomaga oddzielanie drobnych cząstek zawiesiny i poprawia skuteczność usuwania zanieczyszczeń przy dużych obciążeniach hydraulicznych.

Dodatkowe wsparcie, podobnie jak w przypadku osadnika poziomego, stanowi deflektor zapewniający lepsze rozprowadzenie ścieków po powierzchni urządzenia i zmniejszenie tzw. martwych stref. Ecol-Unicon oferuje zarówno jedno-, jak i dwukomorowe urządzenia tego typu.

Pełną ofertę separatorów węglowodorów i współpracujących z nimi osadników znajdziecie natomiast naturalnie w Ecol-Shop!