Separatory tłuszczu są konieczne w kanalizacji – wymaga tego ustawa o ochronie środowiska. Woda, zanieczyszczona olejami lub tłuszczami, nie może być bowiem odprowadzana do systemu kanalizacji publicznej. Ścieki, zawierające oleje i tłuszcze łatwo powodują zatkanie przewodów, jeśli tłuszcz utwardzi się przy schłodzeniu. Agresywne opary i kwasy tłuszczowe atakują też żeliwne przewody rurowe i bardzo szybko prowadzą do ich uszkodzeń.

 

Gdzie występuje taka konieczność i jak to działa?

Obowiązek instalacji separatorów tłuszczu dotyczy zakładów gastronomicznych, kuchni w zakładach żywienia zbiorowego, masarni, fabryk wyrobów mięsnych i wędliniarskich, zakładów tłoczących oleje, fabryk konserw, ubojni, zakładów przetwórstwa ryb, mleczarni i firm cateringowych. Separatory tłuszczu są niezbędne, bo wprowadzanie go do systemów kanalizacyjnych powoduje wiele problemów eksploatacyjnych oraz wpływa negatywnie na pracę oczyszczalni ścieków.

Problemy te wynikają z tego, że tłuszcz nie jest rozpuszczalny w wodzie, lecz znajduje się w niej w postaci trudno rozkładających się, kleistych grudek. Separatory tłuszczu służą zatem do oddzielania tłuszczów ze ścieków.

Dzieje się to w procesie flotacji, czyli zgodnie z zasadą siły ciężkości. Lżejsze, lipofilowe substancje, w wyniku różnic gęstości wędrują we wnętrzu separatora ku górze. Lipofilowe to takie, które mają skłonność do rozpuszczania się w tłuszczach i olejach.  Osady zaś zbierają się w dolnej części lub w odrębnej komorze, poprzedzającej separator i ścieki oczyszczone z tłuszczów są odprowadzane dalej.

 

Przed oczyszczeniem wody należy skorzystać odseparować z niej tłuszcz

 

Jak często czyścić separator tłuszczu?

Częstotliwość czyszczenia urządzeń uzależniona jest od ilości dopływających ścieków oraz ich charakteru (stężenia tłuszczu i zawiesiny łatwo opadającej). Zalecana częstość kontroli i usuwania zanieczyszczeń to raz na dwa tygodnie. Norma PN EN 1825-2 podaje, że opróżnianie i mycie separatorów tłuszczu powinno odbywać przynajmniej raz w miesiącu, bezpieczniej jednak jest wykonywać tę czynność co 14 dni.

Decydując się na wybrany typ separatora, powinniśmy przede wszystkim kierować się tym, by jego opróżnianie było jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Separatory do zabudowy w ziemi są najbardziej popularne ze względu na cenę oraz praktyczność podczas opróżniania. Po otwarciu pokryw urządzenia, wóz asenizacyjny odpompowuje zawartość separatora. Jeśli na zewnątrz nie ma wystarczająco dużo miejsca na umieszczenie separatora lub istnieje konieczność prowadzenia długiego przewodu doprowadzającego ścieki, należy umieścić separator w budynku. W przeciwnym wypadku zbyt długi przewód będzie ulegał zarastaniu.

Najlepiej rozważyć montaż jednocześnie dwóch urządzeń: osadnika i separatora lub wybrać urządzenie zintegrowane w jednym korpusie. Zaletą tego ostatniego rozwiązania jest, oprócz oszczędności miejsca niezbędnego do zamontowania, także szybszy i prostszy montaż. Tymi walorami charakteryzuje się urządzenie EST-H. Jest ono przeznaczone do podczyszczania ścieków o przepływie hydraulicznym od 1 m³/s do 25 m³/s.

 

Nie można zapominać o kontroli pracy i czyszczeniu używanych separatorów

 

Co obejmuje kontrola separatora?

Podczas każdego opróżniania urządzenia należy zwrócić uwagę na:

  • wizualną ocenę stanu technicznego elementów,
  • sprawdzenie ilości zgromadzonego tłuszczu oraz warstwy osadu (również w urządzeniach bez części osadowej).

Bieżące czynności nie wymagają schodzenia do wnętrza zbiorników i mogą być prowadzane z poziomu terenu. Usuwanie zgromadzonych zanieczyszczeń powinno być wykonywane przez koncesjonowaną firmę, dysponującą odpowiednim sprzętem do odbioru, transportu i utylizacji zanieczyszczeń oraz posiadającą odpowiednie zezwolenia. Taką firmą jest Ecol Serwis. W celu pełnego komfortu użytkowników, zalecamy ponadto stosowanie przy separatorze tłuszczu podwłazowego neutralizatora odorów.

 
Separatory tłuszczu