Urządzenia do podczyszczania wody, takie jak separatory czy osadniki, wymagają regularnych przeglądów, czyszczenia, serwisowania, a czasem nawet modernizacji lub przebudowy sieci wodociągowej. Regulacje prawne w tym zakresie są jasne i oczywiste, tymczasem rzeczywistość pokazuje, że niezadowalający stan urządzeń czy powtarzające się awarie to efekt wieloletnich zaniedbań w zakresie prawidłowej ich eksploatacji.

  • Właściwa eksploatacja a sprawna i wydajna praca
  • Obowiązki według ustawy o Prawie Budowlanym
  • Prawidłowa eksploatacja, czyli wymogi Prawa Ochrony Środowiska
  • Ochrona wód przed zanieczyszczeniami
  • Obowiązek zagospodarowania odpadów
  • Ecol-Unicon – partner z pasją i doświadczeniem

 

Właściwa eksploatacja warunkiem sprawnej i wydajnej pracy

 

Separatory oraz osadniki to urządzenia wykorzystywane najczęściej w przemyśle spożywczym (separatory tłuszczu) oraz na stacjach paliw, myjniach, lotniskach, parkingach czy inwestycjach drogowych (separatory ropopochodne). Bezpośredni kontakt z wodą oraz zanieczyszczeniami sprawiają, że zdecydowanie szybciej i częściej ulegają korozji, działaniu szkodliwych związków czy zapychaniu. Podczas oczyszczania zachodzą też procesy sedymentacji i flotacji, czego rezultatem jest powstawanie zanieczyszczeń osadzających się na poszczególnych elementach i utrudniających ich sprawną pracę.

Dlatego, by zapewnić dobry stan urządzeń, należy w sposób szczególny przestrzegać zasad eksploatacji. Regularne kontrole i usuwanie osadów to podstawa ich prawidłowej, bezawaryjnej i efektywnej pracy. Częstotliwość tego typu działań uwarunkowana jest zwykle wydajnością urządzenia, ilością dopływających ścieków oraz ich charakterem.

Oprócz czyszczenia należy też zadbać o odbiór odpadów niebezpiecznych oraz neutralizację odpadów ropopochodnych. Urządzenia tego rodzaju wymagają także okresowych konserwacji i napraw, by w porę usunąć ewentualne błędy oraz usterki, a w efekcie uniknąć poważniejszych awarii. W przypadku większych problemów, niezbędna może być modernizacja urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

 

Obowiązki nałożone Prawem Budowlanym

 

Aktem prawnym, który nakłada obowiązek kontroli obiektów budowlanych podczas ich użytkowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane[1]. Tego typu okresowy przegląd powinien odbywać się co najmniej raz w roku, a w przypadku obiektów o większej kubaturze – 2 razy do roku. Polega na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Ponadto właściciel lub zarządca zobowiązany jest prowadzić książkę obiektu budowlanego. Jest to dokument przeznaczony do rejestracji przeprowadzanych badań i kontroli, a także remontów i przebudowy. Powinna być prowadzona regularnie i z zachowaniem staranności, ponieważ w przypadku kontroli, konieczne będzie udostępnienie jej upoważnionym organom.

W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego zagrażającemu życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowiska, organ nadzoru może zakazać użytkowania obiektu do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Prawidłowa eksploatacja, czyli wymogi Prawa Ochrony Środowiska

 

Najważniejszym aktem w zakresie ochrony środowiska w Polsce jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska[2]. Zgodnie z jej artykułami, instalacja nie może powodować przekroczeń standardów emisyjnych mających wpływ na jakość środowiska. Wszelkie działania, które wykraczają poza tzw. zwykłe korzystanie ze środowiska, czyli emisja gazów lub pyłów, odprowadzanie ścieków, produkcja dużych ilości odpadów lub znaczny pobór wody wymagają odpowiednich pozwoleń.

Niewłaściwa eksploatacja, stwarzająca zagrożenie pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach czy zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, może skutkować ograniczeniem lub cofnięciem wydanego pozwolenia.

Dodatkowo istotne jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz określenia substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Definiuje konieczność stosowania konkretnych urządzeń do określonych rodzajów zlewni oraz przeprowadzania co najmniej 2 razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających.

Ochrona wód przed zanieczyszczeniami

 

Ogłoszone z dniem 3 grudnia 2021 r. Prawo wodne[3] dopuszcza wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych. Oczywiście pod warunkiem, że nie koliduje to z celami środowiskowymi lub wymaganiami jakościowymi dla wód.

Utrzymywanie urządzeń wodnych jest obowiązkiem ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich właściwych funkcji. Dlatego też, wprowadzając ścieki do wód lub ziemi, są zobowiązani zapewnić ochronę wód przed zanieczyszczeniem.

 

Obowiązek zagospodarowania odpadów

 

Ustawa z 14 grudnia 2012 o odpadach[4] określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi. Celem jest zapobieganie negatywnemu wpływowi na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikającemu z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi. Klasyfikacja odpadów odbywa się w oparciu o źródło ich powstawania, właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi oraz składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że staną się odpadami niebezpiecznymi.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów nakłada na wytwórcę odpadów obowiązek gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Możliwe jest też zlecenie wykonania obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenie.

Instytucje kontrolujące oraz konsekwencje naruszeń

Instytucjami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli stanu inwestycji wodnych są: Inspekcja Ochrony Środowiska, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie.

Na szczególną uwagę zasługuje ścisła współpraca Wód Polskich, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, która ma zwiększyć efektywność działań tych instytucji.  

Organy nadzoru zapowiedziały skuteczniejszy monitoring wody oraz interwencję w sytuacjach kryzysowych lub przypadkach naruszenia prawa. Chcą nie tylko zapobiegać, ale także surowo karać tych, którzy naruszają prawo. Wody Polskie informują inspektoraty ochrony środowiska o podjętych działaniach oraz zgłaszają im zidentyfikowane wykroczenia, a w poważniejszych sytuacjach, wymagających interwencji, zawiadamiana jest policja. Od początku bieżącego roku prowadzone są kontrole ciągłe, a ich efektem mogą być kary finansowe sięgające nawet kilkuset tysięcy zł.

Jak zabezpieczyć się przed wysokimi karami w związku z kontrolami Wód Polskich?

Ecol-Unicon – partner z pasją i doświadczeniem

 

Jak wynika z przedstawionych regulacji prawnych, okresowe czyszczenie oraz usuwanie zanieczyszczeń to niezwykle istotne zadania. Powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy dysponujące nie tylko odpowiednim sprzętem i potrzebnymi zezwoleniami, ale także wiedzą i doświadczeniem.

Czołowy polski producent rozwiązań do ochrony wód – Ecol-Unicon to firma z ogromnym doświadczeniem. Od lat oferuje rozwiązania dla infrastruktury miejskiej, drogowej oraz przedsiębiorstw prywatnych.

25 lat działalności zaowocowało instalacją około 10 000 pompowni i tłoczni ścieków, 28 000 separatorów substancji ropopochodnych, 420 oczyszczalni ścieków oraz budową 520 zbiorników retencyjnych.

Firma oferuje również usługi serwisowe, modernizacyjne i wykonawcze w zakresie eksploatacji i czyszczenia separatorów, takie jak:

 

Oprócz typowych działań eksploatacyjnych, Ecol-Unicon oferuje również szerokie wsparcie w postaci doradztwa technologicznego podczas tworzenia i realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji w sektorze wodno-kanalizacyjnym oraz opiniowania projektów technologicznych. Wszelkie rozwiązania w zakresie podczyszczania wód wspiera innowacyjny system BUMERANG SMART, służący do efektywnego zarządzania oraz bieżącego monitoringu pracą urządzeń w systemach wodno-kanalizacyjnych.

 

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940890414/U/D19940414Lj.pdf

[2] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf

[3] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002233/O/D20212233.pdf

[4] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf