Czy wiesz, że w biologicznych oczyszczalniach ścieków zachodzą procesy podobne do tych, dzięki którym rzeki są w stanie oczyszczać się samodzielnie? To tylko jedna z ich przewag nad szambem. Sprawdź, co sprawia, że biologiczne oczyszczalnie są w stanie spełnić rygorystyczne normy ekologiczne dotyczące zrzutu wody do środowiska.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków – budowa i zasada działania

Nie wszystko, co ekologiczne, może jednocześnie być określane jako „biologiczne”. Aby można było używać takiej nazwy w przypadku oczyszczalni, musi ona spełniać pewne warunki dotyczące sposobu działania.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków to taka, w której za proces oczyszczania odpowiadają mikroorganizmy. Dzięki ich obecności dokonują się procesy, w wyniku których szkodliwe zanieczyszczenia zmieniają się w neutralne dla środowiska substancje.

Takie oczyszczalnie ścieków są wyposażone także w sitopiaskowniki, w których usuwa się największe zanieczyszczenia oraz w osadniki, na dnie których gromadzi się piasek i inne osady. Procesy zachodzące w biologicznych oczyszczalniach ścieków bardzo przypominają te mające miejsce w rzekach – tam również piasek i inne drobne składniki osiadają na dnie, a mikroorganizmy dbają o samooczyszczanie się wody.

W przypadku biologicznych oczyszczalni ścieków BIOFIT skuteczność oczyszczania jest bardzo wysoka. Efektem jest osad ściekowy, który może być poddawany dalszym procesom oraz pozbawione zanieczyszczeń ścieki.

Przepisy dotyczące biologicznych oczyszczalni ścieków próbka wody

Jakie przepisy regulują kwestie związane z biologicznymi oczyszczalniami ścieków?

Na związane z biologicznymi oczyszczalniami ścieków przepisy warto zwracać uwagę na różnych etapach: podczas budowy i montażu urządzenia, standardowej eksploatacji, a także prac serwisowych. Poniżej wyjaśniamy wszystkie najważniejsze kwestie.

Inaczej niż w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa dużych oczyszczalni biologicznych wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Dotyczy to urządzeń o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę i pojemności większej niż 10 m3. Do wniosku należy dołączyć projekt budowlany.

Dodatkowo konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – a dokładnie dwóch takich pozwoleń: na budowę oczyszczalni oraz na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wody (jeśli przepustowość będzie przekraczała 5 m3).

Budowa oczyszczalni ścieków w Polkowicach

Kiedy możliwy jest zrzut ścieków z biologicznej oczyszczalni?

W przypadku biologicznej oczyszczalni ścieków BIOFIT korzyścią (jedną z wielu) jest to, że oczyszczone ścieki nadają się do ponownego użycia. Wodę z oczyszczalni można wykorzystać do podlewania ogrodu, czyszczenia ulic i chodników, mycia maszyn czy też jako „szarą wodę” np. do spłukiwania toalety.

Jeśli nie uda się zużyć całej wody, jej nadmiar można odprowadzić do wód powierzchniowych. Trzeba tu jednak pamiętać o obowiązujących w przypadku biologicznych oczyszczalni ścieków przepisach. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego […] określa maksymalne zawartości BZT5, ChZT oraz zawiesiny ogólnej w odprowadzanej wodzie. W przypadku biologicznych oczyszczalni Ecol-Unicon, ilość tych substancji jest najczęściej znacznie poniżej górnej granicy normy – oznacza to, że można je bezpiecznie odprowadzać do środowiska.

Gdzie nie można odprowadzać ścieków z oczyszczalni biologicznej?

Według Prawa wodnego zakazane jest odprowadzanie ścieków do:

  • wód podziemnych – dotyczy to bezpośredniego wprowadzania;
  • do ziemi – jeśli jest to sprzeczne z przepisami ochrony przyrody obowiązującymi na danym terenie;
  • wód powierzchniowych w pobliżu kąpielisk i innych miejsc wykorzystywanych do kąpieli (do 1 km od ich granic);
  • jezior oraz rzek, kanałów i innych cieków wodnych, które są dopływami jezior.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków BIOFIT to skuteczne i wygodne rozwiązanie tam, gdzie brakuje dostępu do sieci kanalizacyjnej. Przykładem jest nasza realizacja z Żarskiej Wsi:

Kontrola działania i serwis biologicznej oczyszczalni ścieków

Jest jeszcze jedna kwestia, o której mówią przepisy związane z biologicznymi oczyszczalniami ścieków – eksploatacja. Sposób działania takiej oczyszczalni jest bardzo prosty, ścieki spływają do zbiornika w sposób grawitacyjny, urządzenie nie jest wyposażone w pompy ani inne ulegające częstym awariom urządzenia. Na co dzień biologiczna oczyszczalnia ścieków jest bezobsługowa i całkowicie nieuciążliwa dla samych użytkowników.

Aby jednak działała niezawodnie i bezpiecznie przez długi czas, konieczne jest jej serwisowanie. Zgodnie z przepisami Prawa wodnego przegląd powinien się odbywać raz w roku. Producenci często zalecają jednak, by zlecać go częściej – i warto to robić, ponieważ w wielu przypadkach jest to warunkiem skorzystania z gwarancji.

Urządzenia Ecol-Unicon są zaprojektowane tak, by spełniały normy ekologiczne. W przypadku naszych biologicznych oczyszczalni ścieków, korzyści jest znacznie więcej – sprawdź na stronie oczyszczalni BIOFIT, co zyskasz, decydując się na takie rozwiązanie! A jeśli masz pytania o indywidualne rozwiązanie, prześlij je do nas:

Zapytaj o produkt