Polska coraz częściej boryka się z problemem niedoboru wody. Na jedną osobę przypada tu około 1500 m3 wody rocznie. To prawie trzy razy mniej niż w innych krajach Europy. Deficyt zasobów wodnych, a także rosnące koszty wody wodociągowej wpływają na coraz większe zainteresowanie możliwościami wykorzystania wód opadowych, a administracja państwowa coraz częściej przeznacza środki na dofinansowanie wszelkich inicjatyw związanych z jej odzyskiwaniem. Jedną z nich jest program „Moja woda”. Kto może z niego skorzystać? Ile wynosi dofinansowanie i na co można je otrzymać?

 

Systemy zagospodarowania wód opadowych pozwalają nie tylko ograniczyć ilość ścieków deszczowych poprzez ich okresową retencję, ale także dają możliwość poważnego ograniczenia kosztów w poborze wody wodociągowej. Dbałość i właściwe gospodarowanie zasobami wody pitnej to obowiązek, a nawet misja obecnych pokoleń.

 

Moja Woda – kiedy start programu?

„Moja woda” to nowy program Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który został przedstawiony 2 czerwca 2020 r. Na jego realizację przeznaczono 100 milionów zł.

Wnioski o dotację można składać już od 1 lipca b.r. Przyjmowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Według zapowiedzi rządu, program ma być realizowany w latach 2020–2024, a umowy o dotacje będzie można podpisywać do 30 czerwca 2024 r. Wydatkowanie środków planowane jest do końca 2024 r. lub do ich wyczerpania.

Program to forma bezzwrotnej dotacji, która wyniesie do 5 tys. zł, jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów. Dofinansowanie przyznawane jest jedynie do nakładów poniesionych po 1 czerwca 2020 roku.

 

 

Jaki jest cel programu Moja Woda?

Inicjatywa ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oraz Polityką Ekologiczną Państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej, celem strategicznym programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych.

 

Kto może skorzystać z dofinansowania w ramach programu Moja Woda?

Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się jednorodzinny budynek mieszkalny. Dzięki niemu pomoc finansową może uzyskać nawet 20 tysięcy instalacji przydomowej retencji.

 

Program Moja Woda dedykowany jest przydomowym zbiornikom retencyjnym

 

Na co zostaną przeznaczone środki?

Dofinansowanie z programu „Moja Woda” obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, które pozwolą na zagospodarowanie tzw. „deszczówki” oraz wód roztopowych.

Inwestycje, które mogą być objęte pomocą finansową, to:

  1. Przedsięwzięcia prowadzące do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.
  2. Montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:
  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
  • instalacja rozsączająca,
  • zbiorniki retencyjne (szczelne, infiltracyjne, nadziemne otwarte od 2 m3 pojemności, nadziemne zamknięte od 1 m3 pojemności, podziemne zamknięte od 2 m3 pojemności),
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zretencjonowanej wody.

 

Procedura programu Moja Woda jest bardzo prosta!

Aby wziąć udział w programie Moja Woda, należy pobrać wniosek z dedykowanej podstrony w serwisie danego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska – zazwyczaj występuje on w formie aktywnego PDF-a. Następnie wypełniony plik z danymi trzeba przesłać na adres właściwego funduszu.

Ten sam wniosek należy także wydrukować, czytelnie podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku. Można przesłać go pocztą lub złożyć osobiście.

To wszystko!