Transformacja cyfrowa stała się faktem i proces ten nie omija także branży wodno-kanalizacyjnej. Tym bardziej, że tradycyjne rozwiązania nie przystają już do radykalnie zmieniających się warunków klimatycznych oraz postępującej urbanizacji. Starzejąca się infrastruktura niesie ze sobą ryzyko coraz poważniejszych awarii bądź kosztownych przestojów. Jak zwiększyć bezpieczeństwo oraz efektywność pracy urządzeń ochrony wód? Odpowiedzią jest innowacyjny system monitoringu i zarządzaniaBUMERANG SMART.

 

Najważniejsze przesłanki wprowadzania innowacji w branży wod-kan

 

Branża wodno-kanalizacyjna robi coraz większe postępy w zakresie digitalizacji procesów oraz rozwoju nowych technologii. Nadal jednak istnieje sporo wyzwań, jakie niesie dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość oraz nowe regulacje prawne.

Z jednej strony bowiem rośnie częstotliwość oraz siła gwałtownych zdarzeń wywołanych zmianami klimatu, która skutkuje coraz poważniejszymi przeciążeniami, a także awariami pracy sieci wodno-kanalizacyjnych. Z drugiej zaś postępująca „betonoza”, czyli budowa nieprzepuszczalnych powierzchni, ogranicza możliwości absorpcji deszczówki podczas burz czy nawalnych deszczy.

To poważne problemy, z którymi nie poradzą sobie dotychczasowe, mocno przestarzałe rozwiązania. Dodatkowo, wobec rosnących niedoborów czystej wody, rośnie też presja wywierana na przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, by obniżać koszty eksploatacji.

Sektor gospodarki wodnej warunkuje dostęp do wody pitnej, ale też gwarantuje zagospodarowanie wód opadowych oraz bezpieczeństwo odprowadzanych ścieków. Staje się więc kluczowym elementem tzw. smart cites, a inteligentne systemy monitoringu oraz zdalnego sterowania to nieodłączne elementy nowoczesnych systemów wodociągowo-kanalizacyjnych.  Nie tylko stanowią ogromne wsparcie w bieżącym zarządzaniu infrastrukturą, ale też przyczyniają się do wzrostu poziomu ochrony przeciwpowodziowej. Umożliwiają też skuteczniejsze zarządzanie retencją i wykorzystaniem deszczówki.

Innowacyjne rozwiązanie BUMERANG SMART

 

BUMERANG SMART to inteligentne oprogramowanie służące do zarządzania pracą urządzeń i obiektów w różnego typu rozwiązaniach związanych z eksploatacją wody.  Stanowi integralny element zbiorników retencyjnych HYDROZONE, pompowni, tłoczni ścieków oraz oczyszczalni BIOFIT produkcji Ecol-Unicon. Może też współpracować z innymi obiektami sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.

Dane, statusy oraz stany urządzeń są udostępniane eksploatatorom systemu z poziomu przeglądarki internetowej. Dzięki temu na bieżąco mogą oni monitorować pracę wszystkich urządzeń. Stanowi to nie tylko wsparcie w sterowaniu bieżących procesów, ale także wykorzystuje się je w długoterminowych planach rozwoju działalności eksploatacyjnej.

System BUMERANG SMART pozwala na zbieranie i archiwizowanie wszystkich danych, ich swobodne przeglądanie oraz analizę. Stanowi to więc źródło wiedzy oraz podstawę do optymalizacji i poprawy funkcjonowania monitorowanych obiektów. Sprawdza się także do planowania prac serwisowych, konserwacyjnych czy modernizacyjnych.

 

Jak działa inteligentny systemy wod-kan?

 

Prawidłowe i efektywne sterowanie procesami technologicznymi możliwe jest jedynie przy dostępie do pełnych oraz wiarygodnych informacji pomiarowych w czasie rzeczywistym. Dlatego na obiektach systemu instalowane są urządzenia pomiarowe, takie jak liczniki czy sondy oraz przepływomierze i urządzenia wykonawcze w postaci pompowni, zasuw lub zastawek.

W razie wystąpienia niepożądanych zdarzeń, system generuje odpowiednie alarmy oraz umożliwia automatyczne uruchamianie procesów. Eksploatatorzy mają też możliwość zdalnego sterowania elementami infrastruktury.

Oprócz tego pobierane są dane z serwisów pogodowych oraz lokalnych deszczomierzy. Dzięki nim możliwe jest skuteczniejsze zarządzanie obiektami i wodą deszczową, tak by zapewnić jak największą ilość wody dostępnej do wykorzystania na cele komunalne. Istotne jest jednoczesne zapewnienie bezpiecznej rezerwy na przyjęcie gwałtownych opadów.

Inteligentny system sterowania retencją w Starogardzie Gdańskim

Wdrożenie BUMERANG SMART w Starogardzie Gdańskim

 

Jednym z przykładów wdrożenia instalacji BUMERANG SMART może być zrealizowany w Starogardzie Gdańskim projekt związany z przebudową ulicy Iwaszkiewicza. Jego celem było odciążenie kanalizacji deszczowej w zlewni oraz opóźnienie spływu powierzchniowego.

Na terenie wokół ulicy powstała pełna infrastruktura umożliwiająca zatrzymanie i zagospodarowanie wód opadowych. Do niej została przyłączona istniejąca sieć odwodnieniowa. Oddany do użytku zbiornik retencyjny został wyposażony w nowoczesną armaturę oraz system sterowania BUMERANG SMART, który pozwolił na prawdziwie efektywne zarządzanie wodami odpływowymi i umożliwienie ich lepszego wykorzystania.

Odpływ sterowany jest obecnie przez zautomatyzowany system. Dzięki niemu możliwe są: bieżąca kontrola napełnienia zbiornika, sterowanie odpływem oraz monitoring miejskiego pola opadowego.

Ponadto wykonane zostały prace związane z montażem zastawki z napędem elektrycznym, czujnika poziomu wody oraz instalacją stacji meteorologicznej z rejestratorem opadu. W przypadku braku opadów, woda w zbiorniku jest zatrzymywana i możliwy jest jej pobór. Każda aktualizacja numerycznych prognoz pogody dla danej lokalizacji powoduje odpowiednie działania algorytmów zaszytych w systemie monitoringu Bumerang Smart. Opady o dużej intensywności wykryte przez deszczomierz laserowy, zainstalowany w bezpośredniej bliskości zbiornika, mogą powodować korekty w działaniach algorytmów opartych na prognozach pogody. Efektem może być konieczność zwiększonego otwarcia zastawki i szybszego odprowadzenia wód do odbiornika.

Na potrzeby wdrożenia systemu BUMERANG SMART opracowany został też kompleksowy model natężeń i warstw deszczy miarodajnych dla zlewni zbiornika retencyjnego. Dokonano modelowania hydrologiczno-hydraulicznego, a także przygotowano scenariusze pracy systemu sterowania wodami opadowymi.

Więcej na temat systemu BUMERANG SMART przeczytacie na dedykowanej do tego stronie internetowej. Z kolei więcej naszych realizacji znajdziecie w tym miejscu.

 

Więcej o systemie dowiesz się czytając inne nasze artykuły blogowe:

Inteligentny Rzeszów – jak system BUMERANG SMART wspiera zarządzanie retencją?

Od kartki papieru po inteligentny monitoring BUMERANG SMART – jak ewoluują urządzenia ochrony wód? [25 lat Ecol-Unicon]